■ ■ ■ صفحهٔ اصلی ■ ■ ■

فرودگاه

شگفتی‌های هوانوردی و مهندسی را در فرودگاه مشاهده کنید. حرکت‌های هواپیماها روی زمین با یک سیستم مادون قرمز هوایی به‌طور دقیق کنترل می‌شود.PILENTUM TELEVISION
قطار مدل و راه آهن مدل
فرانکفورت, آلمان
شماره تلفن: 0049 69 2475 1767
پست الکترونیک:
post@pilentum-television.com